Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực, giải quyết tranh chấp trong mua bán điện Leave a comment

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 42/2022/TT-BCT quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. Thông tư quy định rõ thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện của Cục Điều tiết Điện lực, Sở Công Thương các tỉnh và tình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. (Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 16/2/2023).

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Cục Điều tiết Điện lực, Sở Công Thương các tỉnh:

Thông tư quy định, Sở Công Thương có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện có cấp điện áp đến 110 kV nếu các bên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng dân sự, hoặc trọng tài thương mại và có thoả thuận đề nghị Sở Công Thương giải quyết tranh chấp.

Cục Điều tiết Điện lực có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện có cấp điện áp trên 110 kV nếu các bên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng dân sự, hoặc trọng tài thương mại và có thỏa thuận đề nghị Cục Điều tiết Điện lực giải quyết tranh chấp.

Cục Điều tiết Điện lực, Sở Công Thương chỉ giải quyết tranh chấp trong trường hợp hai bên không tự thương lượng được và có thỏa thuận đề nghị Cục Điều tiết Điện lực, hoặc Sở Công Thương giải quyết.

Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện:

Trước khi đề nghị Cục Điều tiết Điện lực, Sở Công Thương giải quyết tranh chấp, các bên phải tiến hành tự thương lượng. Trường hợp tự thương lượng không thành, một bên, hoặc hai bên có quyền gửi văn bản đề nghị Cục Điều tiết Điện lực, Sở Công Thương giải quyết tranh chấp theo thẩm quyền. Chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị giải quyết tranh chấp, Cục Điều tiết Điện lực, Sở Công Thương có trách nhiệm thông báo tới các bên liên quan về việc tiếp nhận xử lý tranh chấp.

Trường hợp từ chối đề nghị giải quyết tranh chấp, Cục Điều tiết Điện lực, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cục Điều tiết Điện lực, Sở Công Thương có quyền yêu cầu các bên liên quan cung cấp hồ sơ tài liệu, kiểm tra thực tế (trong trường hợp cần thiết) và xác minh hoàn thiện hồ sơ. Chậm nhất sau 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Điều tiết Điện lực, Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức họp hoà giải. Chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức họp hòa giải, Cục Điều tiết Điện lực, Sở Công Thương có trách nhiệm ban hành văn bản thông báo về kết quả giải quyết tranh chấp.

Đối với vụ việc có tính chất phức tạp, việc tổ chức họp hòa giải và ban hành văn bản thông báo về kết quả giải quyết tranh chấp không quá 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Nếu một trong hai bên không nhất trí với kết quả giải quyết tranh chấp của Cục Điều tiết Điện lực, Sở Công Thương thì có quyền đưa ra Trọng tài thương mại, hoặc khởi kiện tại Toà án để giải quyết./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *